Ga naar inhoud

Artikel 1. Algemeen

Omni-HSC verwerkt persoonsgegevens. Onze informatie hierover is duidelijk en transparant. Omni-HSC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2. Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen, uw naam, adres, leeftijd. Wanneer een combinatie van deze gegevens naar u herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Met deze gegevens dient zorgvuldig te worden omgegaan. Ook beeldmateriaal van onze (sport) activiteiten waarvoor u een lidmaatschap met Omni-HSC bent aangegaan alsmede activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld wordt in dit kader gezien als persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor de website van Omni-HSC, social media, digitale nieuwsbrieven en overige Omni-HSC communicatie-uitingen.

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevensgroepen:

  1. Leden: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, IBAN rekeningnummer, bondsnummer, datum lidmaatschap en beroep.
  2. Vrijwilligers: Leden en niet-leden die Omni-HSC ondersteunen: NAW, telefoonnummer en e-mailadres.
  3. Relaties: leveranciers, sponsoren, gemeentelijke- en provinciale instanties, Naam van de organisatie, naam contactpersoon, e-mailadres en telefoonnummer.
  4. Medewerkers: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum; IBAN rekeningnummer, kopie ID en BSN. Omni-HSC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging gewaarborgd is. Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld aan sportbonden). Omni-HSC is op de hoogte van uw rechten omtrent persoonsgegevens en respecteert deze ook.

Artikel 4. Welke gegevens worden verwerkt en waarom?

  1. Leden: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens worden altijd gevraagd om een lidmaatschap te kunnen verwerken. Daarnaast is het geslacht van belang om een lid in een juiste groep of team te kunnen plaatsen en te kunnen laten deelnemen aan wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten. Beroep wordt gevraagd om iemand gericht te kunnen benaderen voor taken binnen de vereniging. De betreffende gegevens worden tevens gedeeld met de betreffende sportbonden. Voor eventuele activiteiten bij de jeugd kunnen medische gegevens worden opgevraagd. Deze gegevens worden daarna verwijderd en worden niet opgeslagen.
  2. Vrijwilligers; om contact met hen te kunnen houden inzake werkzaamheden.
  3. Relaties: om de noodzakelijke contacten te kunnen onderhouden.
  4. Medewerkers: om te kunnen voldoen aan de wettelijke regels inzake uitbetaling salaris.

Wie verwerkt die gegevens? Deze gegevens worden voor alle leden verwerkt bij de ledenadministratie van Omni-HSC. Hier zitten geautoriseerde medewerkers.

Artikel 5. Verstrekking aan derden

Verstrekking kan uitsluiten plaatsvinden aan derden die direct betrokken zijn. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarbij de nodige afspraken zijn gemaakt om uw persoonsgegevens te waarborgen. Ook de betreffende sportbonden als KNVB, KNGU, KNTB, DBMN, KNTTB en NEVOBO ontvangen deze gegevens. Persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden voor commerciële doeleinden.

Artikel 6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens blijven gedurende zeven jaar in de financiële administratie staan (op grond van de wet). Daarnaast blijven persoonsgegevens in beperkte vorm bewaard na uitschrijving om u uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten van oud-leden c.q een reünie. Dit volgens de wettelijke voorschriften.

Artikel 7. Persoonsgegevens aanpassen, inzien of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Indien er een correctie vereist is kunt u een verzoek indienen bij de ledenadministratie. Ook wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen, omdat Omni-HSC hier geen recht meer op heeft kunt u hiertoe een verzoek in dienen bij de ledenadministratie. Zij dienen een controle toe te passen of u werkelijk de persoon bent die de persoonsgegevens mag aanpassen/verwijderen.

Artikel 8. Minderjarigen

Omni-HSC verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daar schriftelijk toestemming voor is verleend door wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers).

Artikel 9. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk, voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt bewaard, tenzij op de grond van de wet is vereist.

Artikel 10. Beveiliging

Omni-HSC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. De ledenadministratie wordt niet opgeslagen op eigen computers maar bij een verwerker, er wordt gewerkt met autorisaties en wachtwoorden en onze medewerkers zijn op de hoogte van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 11. Klachten

Heeft u een vraag of klacht over de privacy van persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot het secretariaat van het Algemeen Bestuur, [email protected] . U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens. U dient zich wel te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.