Ga naar inhoud

Omni-HSC wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar het sportieve karakter en saamhorigheid centraal staan. Normaal gedrag hoort daar vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil Omni-HSC vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen van jong tot oud zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de sportende leden bij Omni-HSC

 • We spelen sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zien we het positieve in de ander.
 • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 • Weten we dat geweld niets oplost en kiezen we voor een gesprek.
 • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden de sporthal, het sportcafé en de omgeving schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels.
 • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
 • Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand.

Voor vrijwilligers bij Omni-HSC

 • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen Omni-HSC. Je handelt als zodanig.
 • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen bij het afdelingsbestuur.
 • Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de lijn of in de zaal.
 • Je bent als gebruiker van materialen verantwoordelijk voor het opruimen daarvan. Vraag eventueel hulp daarbij.
 • Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 • Je controleert dat of de kleedkamers netjes worden achtergelaten, laat dit door de spelers alsnog goed doen als dit niet is gedaan. Als leider of trainer van jouw team ga je altijd als laatste van je team weg.
 • Je zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers klaar zijn. Als leider of trainer ga je altijd als laatste weg om de eindcontrole uit te voeren.
 • Vrijwilligers gedragen zich sportief ten opzichte van iedereen.
 • We proberen jeugdleden in de geest van de gedragsregels op te voeden.

Voor ouders en verzorgers

 • Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van de jeugdleden.
 • Natuurlijk zijn alle gedragsregels van anderen ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
 • U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en gaat niet op het veld staan.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • Omni-HSC heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator/afdelingsbestuur.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt ervoor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • U ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen buiten het sporten om.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk.
 • Zorg dat in de donkere maanden de fietsverlichting van uw zoon/dochter in orde is.

Straffen

Het bestuur van Omni-HSC gaat ervan uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de begeleiding van een team om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met passende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het desbetreffende afdelingsbestuur.

Omni-HSC heeft een verenigingsvertrouwenscontactpersoon (VCP-er) bij wie men zo nodig te rade kan gaan voor inlichtingen, advies en overleg. In geval van (het vermoeden van) ernstiger overtredingen (bijvoorbeeld lichamelijk geweld of seksueel overschrijdend gedrag) worden de vertrouwenscontactpersoon altijd geraadpleegd. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Vertrouwenscontactpersoon

Elke sportvereniging in Nederland moet een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben. Deze kan /moet ingeschakeld bij grensoverschrijdend gedrag.

Een VCP-er beoordeelt slechts een ontstane situatie en verwijst het slachtoffer of de beklaagde al dan niet door naar een daartoe opgeleide hulpverlener, te weten een van de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Elke sportbond moet een VCP in dienst hebben waar contact mee kan worden opgenomen.

Omni-HSC heeft een VCP-ers (een vrouw) waar contact mee kan worden opgenomen.

Tot slot

Als iedereen zich aan de regels houdt, dan kan iedereen met plezier zijn of haar sport of functie bij de club uitvoeren.