Ga naar inhoud

Gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter. Omni-HSC heeft deze regels uitgebreid naar alle medewerkers binnen de vereniging: niet alleen de begeleiders van de verschillende sporten binnen de vereniging, maar ook alle vrijwilligers in welke functie dan ook binnen de vereniging. Ze zijn belangrijk bij het aanvragen van de verklaring omtrent gedrag (V.O.G.) die voor iedere begeleider in de sport verplicht aangevraagd moet worden. Aan wie geen V.O.G. kan worden gevraagd, kan worden gevraagd zich schriftelijk aan deze regels te conformeren.

Omni-HSC hanteert de onderstaande gedragsregels. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Ze zijn dus afdwingbaar.

Regels:

 1. De begeleider * moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast,
 3. De begeleider onthoudt zich ervan verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 6. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 7. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 8. De begeleider zal tijdens trainingen, trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 9. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts) misbruik als gevolg van seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 10. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 11. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Bij overschrijding van deze regels zal contact op worden genomen met de vertrouwenscontactpersoon van Omni-HSC en de betreffende sportbond. In voorkomende gevallen kunnen verdergaande maatregelen worden getroffen (zoals het doen van aangifte).

(*) Met begeleider wordt iedereen bedoeld die binnen Omni-HSC een functie uitoefent om de activiteiten (sportief en anderzijds) binnen de vereniging goed te laten verlopen (trainers, begeleiders, kantinepersoneel, besturen, etc.).