Ga naar inhoud

Het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld op de komende Algemene Leden Vergadering dd 31 januari 2023.

 • Concept Huishoudelijk reglement -

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Omni-vereniging Hierdense Sport Club (Omni-HSC), hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 25 mei 2022 en is gevestigd te Hierden.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.
 3. De vereniging stelt zich overeenkomstig artikel 3 van de statuten ten doel het beoefenen van sport in uitgebreide zin. De sport wordt door de beoefenaars geheel voor eigen risico beoefend.

Artikel 2. Leden

De vereniging bestaat uit:

 1. Leden;
 2. Leden van verdienste: leden, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. Zij worden benoemd door de algemene ledenvergadering met 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Ereleden: natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
 4. Erevoorzitters: met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 3. Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornamen (voluit), roepnaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de sportvereniging(en) waarvan het kandidaat-lid de laatste 5 jaren lid is geweest. Voor leden jonger dan 18 jaar dient het formulier ondertekend te worden door een wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
 2. De contributie dient bij voorkeur te worden voldaan middels een incassomachtiging. De contributie wordt, naar keuze, één maal per jaar of per kwartaal bij vooruitbetaling automatisch van de bank- of girorekening afgeschreven.
 3. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten worden gelijktijdig met de eerste incasso van de contributie afgeschreven van de bank- of girorekening.
 4. Het bestuur draagt er, indien nodig, zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de overkoepelende sportorganisatie.
 5. Onder verwijzing naar artikel 7 van de statuten moet opzegging van het lidmaatschap schriftelijk geschieden bij de ledenadministratie voor de per afdeling vastgestelde datum, bij gebreke waarvan men geacht wordt opnieuw voor een verenigingsjaar te zijn ingeschreven als lid der vereniging. De betreffende afdeling kan in overleg met het algemeen bestuur hiervan dispensatie geven.

Artikel 4. Rechten en plichten van leden

Buiten de rechten en verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten: a. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen. b. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. c. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen, met dien verstande dat zij minimaal 16 jaar dienen te zijn. Leden jonger dan 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger. d. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. e. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. f. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. g. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het algemeen bestuur, een afdelingsbestuur of door enig bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen of reglementen.

Artikel 5. Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, zoals omschreven in artikel 6, de leden 1 en 2 van de statuten.
 2. Straffen opgelegd door de organen van de vereniging of van één van de overkoepelende sportbonden, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het algemeen bestuur of de daartoe middels een tuchtreglement aangewezen organen van de vereniging, waaronder een tuchtcommissie, is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid op te leggen, ook in het geval door één van de overkoepelende sportbonden een straf is opgelegd.
 4. Bij een strafoplegging als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan, behoudens in geval van schorsing of royement, het desbetreffende lid binnen één maand na kennisgeving van de opgelegde straf in beroep gaan bij de algemene vergadering.
 5. In geval van schorsing of royement staat conform het daartoe in artikel 6 van de Statuten bepaalde, binnen een maand na kennisgeving van de opgelegde straf beroep open bij de algemene vergadering.
 6. Indien een lid beroep aantekent tegen een schorsing of royement roept het algemeen bestuur binnen een maand na indiening van dit beroep de algemene vergadering bijeen.

Artikel 6. Clubkleuren

 1. Bij bestuursbesluit wordt de samenstelling van het standaard tenue bepaald.
 2. Het voorgeschreven sporttenue van de Vereniging bestaat uit:
  1. Shirt: groen
  2. Broek: zwart
  3. Kousen: indien van toepassing, groen of zwart
 3. Het tenue, bij indien niet ter beschikking gesteld door een verenigingssponsor, kan worden aangeschaft bij een door de vereniging geselecteerde leverancier;
 4. Kleding die door (sponsor van) de Vereniging beschikbaar wordt gesteld, dient aan het eind van het seizoen/lidmaatschap ingeleverd te worden. Niet geretourneerde kleding wordt in rekening gebracht bij de speler. Zolang de speler niet (op tijd) betaalt, wordt een eventuele overschrijving naar een andere club geblokkeerd.
 5. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in het voorgeschreven tenue te verschijnen. Afwijkende tenue is niet toegestaan. Het bestuur kan dan speler(s) of een team het recht ontzeggen tot verdere deelname aan wedstrijd(en).
 6. Het bestuur kan besluiten in verband met sponsoring van het standaardtenue af te wijken.

Artikel 7. Algemeen bestuur

 1. Onder het algemeen bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van de vereniging;
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 2. Het algemeen bestuur vergadert tenminste éénmaal per twee maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het algemeen bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur zulks wensen.
 3. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van twee bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
 4. Wanneer een algemeen bestuurslid zijn functie tussentijds wil neerleggen, zal het minstens één week voor het tijdstip waarop het ontslag moet ingaan, schriftelijk een verzoek indienen bij de secretaris. Indien de secretaris tussentijds wil aftreden, is hij verplicht hetzelfde te doen bij de voorzitter.
 5. Ieder algemeen bestuurslid heeft te allen tijde toegang tot de vergadering van de afdelingsbesturen en hun commissies en heeft daarin, voor zover niet zelf lid van de commissie, een adviserende stem.
 6. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven; hij is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 7. De secretaris voert de correspondentie in naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren; heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd; zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen; zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen; is verantwoordelijk voor het bijhouden van een voor leden toegankelijke lijst, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste, ereleden en erevoorzitters zijn opgenomen. Uiteraard rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving (AVG).
 8. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging; draagt zorg voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en overlegt daarbij de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.
 9. Het algemeen bestuur kan besluiten dat vanaf één uur voorafgaand aan een algemene vergadering of een afdelingsvergadering tot aan het einde van deze vergadering geen sportieve activiteiten mogen worden uitgeoefend, teneinde de leden in staat te stellen de algemene vergadering of de afdelingsvergadering te bezoeken. Door overkoepelende sportorganisaties opgelegde verplichtingen worden van dit besluit uitgezonderd.

Artikel 8. Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs- vergadering kunnen worden uitgesteld en besluit over die zaken die aan haar gemandateerd zijn. Het dagelijks bestuur deelt de besluiten, die spoedshalve zijn genomen, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Artikel 9. Kascommissie

 1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
 2. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester. Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas, de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 3. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om het algemeen bestuur te dechargeren zal zij een daartoe strekkend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het algemeen bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 10. Afdelingen

 1. De vereniging kent voor elke tak van sport een afdeling.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat twee of meer takken van sport één afdeling vormen.
 3. Elke afdeling heeft een afdelingscoördinator.
 4. Afdelingen zijn bevoegd te besluiten inzake aangelegenheden de tak van sport betreffende, met uitzondering van sponsoraangelegenheden, tenzij het algemeen bestuur daartoe anders besluit.
 5. Afdelingen mogen de voor de afdeling vastgestelde begroting niet overschrijden. In overleg met het algemeen bestuur kan hiervan onder opgave van redenen, dispensatie worden gegeven.
 6. De artikelen 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat een afdelingscoördinator eventueel afdelingscommissies bestuurt en dat de besluiten van de afdelings-coördinator en afdelingscommissies niet strijdig mogen zijn met de statuten, het huishoudelijke reglement of besluiten van het algemeen bestuur en met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde.
 7. De afdelingscoördinator is verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur en behartigt de belangen van de betreffende afdeling.
 8. Afdelingen houden elk jaar een afdelingsvergadering, waartoe de leden van de betreffende afdeling, alsmede ereleden, leden van verdienste en de leden van het algemeen bestuur zijn toegelaten.
 9. De afdelingen stellen jaarlijks een begroting op, die voor 1 maart van enig jaar wordt ingediend bij het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt de algemene vergadering voor de algemene begroting en de begroting van de afdelingen vast te stellen.

Artikel 11. Commissies

Het algemeen bestuur is bevoegd commissies in te stellen, leden van die commissies te benoemen of te ontslaan en de werkwijze van die commissies te regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan.

 1. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor vier jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd.
 3. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
 4. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
 5. Een commissie is verantwoording schuldig aan het verenigingsorgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 12. Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor de per afdeling betreffende overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 13. Kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de overkoepelende bonden vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 14. Eigendommen van leden

De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de verenigingsruimten en overige ruimten, aanwezig.

Artikel 15. Aansprakelijkheid van de leden

 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
 2. De hoogte van het schadebedrag wordt door het algemeen bestuur in redelijkheid bepaald.

Artikel 16. Representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen wordt, mits het bestuur daarvan (tijdig) in kennis is gesteld, namens de vereniging een kaart of attentie verzonden:

 • huwelijk van een lid;
 • geboorte zoon/dochter van een lid:
 • tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekteduur;
 • tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 • bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 • bij 25- of 50-jarig huwelijksjubileum van een lid;
 • bij het 12 1⁄2, 25-, 40- of 50-, 60-, of 70-jarig verenigingsjubileum van een lid.

Artikel 17. Slotbepalingen

 1. Ieder lid en orgaan van de vereniging is gehouden de bepalingen van dit reglement na te leven.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag dat Sportvereniging Hierden wordt opgericht en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het versturen van het mailbericht aan alle leden waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Omni-HSC op ……………2022

Additioneel reglement voor de afdeling Tennis en Padel

Artikel 1: Afdeling tennis en padel

 1. De afdeling tennis en padel van de omnivereniging HSC is opgericht op 25 mei 2022 en is met ingang van ……………….. aangesloten bij de KNLTB. Op dit huishoudelijk reglement zijn de statuten van de omni-vereniging Omni-HSC van toepassing.

 2. Het verenigingsjaar van de afdeling tennis en padel is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 2: Doel

 1. De afdeling tennis en padel van de omnivereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van het tennisspel in al haar verschijningsvormen, binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB), waaronder begrepen andere spelvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van een racket, of vergelijkbaar spelmateriaal en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 2. De afdeling tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. aan te sluiten bij de KNLTB; b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennis- en/of padelspel; c. het vormen van een band tussen haar leden; d. het maken van reclame voor het tennis- en/of padelspel; e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB; f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging; g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities; h. het verbreiden van de regels van het tennis- en/of padelspel onder de leden; i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan; j. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in dit Huishoudelijk Reglement.

Artikel 3: Leden

 1. De afdeling kent in ieder geval seniorleden en juniorleden. Seniorleden van de afdeling zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennis- en/of padelsport actief beoefenen of beoefend hebben.

 2. Juniorleden van de afdeling zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennis- en/of sport actief beoefenen of beoefend hebben.

 3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNLTB, kunnen lid zijn van de afdeling tennis en padel.

Artikel 4: Aanmelding en toelating

 1. Kandidaten voor het lidmaatschap dienen zich schriftelijk aan te melden op een door het secretariaat (ledenadministratie) te verstrekken formulier. Een aanmelding van een minderjarige moet tevens zijn ondertekend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.

 2. Op het aanmeldingsformulier dient te worden vermeld: voornaam, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit en overige contactgegevens.

 3. De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de afdeling opgenomen in het ledenbestand van de afdeling in verband met alle reguliere afdelingsactiviteiten. De leden zijn verplicht alle veranderingen in de persoonsgegevens ten spoedigste aan de daartoe aangewezen persoon door te geven. De afdeling kan de persoonsgegevens van de leden binnen afdelingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere afdelingsactiviteiten en is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid. De leden zullen wijzigingen in hun adres of contactgegevens terstond doorgeven aan de ledenadministratie.

 4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de afdeling om hem als lid aan te melden bij de KNLTB.

 5. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die niet tot het lidmaatschap van de KNLTB worden toegelaten, of van wie de KNLTB het lidmaatschap heeft beëindigd.

Artikel 5: Rechten en verplichtingen van de leden

 1. De leden zijn verplicht:
  1. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de afdeling na te leven;
  2. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de KNLTB na te leven;
  3. de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven indien en voor de duur dat de KNLTB het uitoefenen van haar tuchtrechtspraak heeft opgedragen aan voornoemde stichting;
  4. de belangen van de afdeling en/of van de KNLTB niet te schaden;
  5. alle overige verplichtingen welke de afdeling in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

Artikel 6: Contributieverplichting en einde lidmaatschap

 1. De senior- en juniorleden betalen een jaarlijkse contributie die bij besluit van de afdelingsvergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald. Naast voorgaande contributie betalen alle leden de KNLTB contributie, welke door de afdeling jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.

 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 3. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verplichting tot betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het bestuur hiervan afwijken.

 4. Het lidmaatschap van de afdeling eindigt bij: overlijden van het lid, schriftelijke opzegging door het lid, beëindiging van het lidmaatschap door de KNLTB, door ontzetting of door opzegging namens de afdeling. Opzegging namens de afdeling kan worden gedaan wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten of dit reglement voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen tegenover de afdeling niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de afdeling niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven de contributie zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van dit reglement over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

 6. Indien een lid door de KNLTB uit het lidmaatschap is ontzet of het bondslidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 7. De aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen door het bestuur voor een tijdvak van ten hoogste één maand geheel of gedeeltelijk worden ontzegd aan leden, die zich bij herhaling schuldig maken aan overtreding van de bepalingen krachtens dit reglement en/of die op andere wijze de belangen van de afdeling schaden of zich aan wangedrag schuldig maken. Het lid kan door het bestuur voor maximaal vier weken worden geschorst en het besluit tot schorsing zal het lid schriftelijk worden medegedeeld. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de afdelingsvergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de afdeling met zich mee.

 8. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen, gedragscodes en/of besluiten van organen van de afdeling, of waardoor de belangen van de afdeling worden geschaad. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen ‐ wedstrijdbepalingen daaronder begrepen ‐ en/of met besluiten van organen van de KNLTB, of waardoor de belangen van de tennis en/of padelsport in het algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad.

 9. In geval van overtredingen als bedoeld in het vorige lid, laatste volzin, is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de KNLTB.

Artikel 7: Reglementen en wijzigingen

 1. Wijzigingen in dit reglement treden niet in werking dan nadat het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de afdeling daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde wijzigingen.